На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Үчтүктөр

* * *

Бүгүн кимбиз? «Мен» болчубуз кечээ биз?

Башка түшкөн маңдайдагы жазуу бул,

Болду эми галустукту чечебиз...

* * *

О, ыр дүйнө, менден Сага ырахмат!

Ооматыма, байлыгыма карбай

обочолоп, качпай жүргөн ыраактап...

* * *

Сен мага Периште элең бактым делген!

Мен сенин көкүрөгүңө Айды,

чачтарыңа жылдыздарды таккым келген.

..

* * *

Үйрөттүң үнсүз-сөзсүз боздогонду.

Табышмак келечектин алды – күңгүрт,

Тагдыр бизди кошконбу, кошпогонбу?!

* * *

Жада калса Ажалга да боорум ооруйт.

Жаңы бөбөк төрөлгөн күндөн тартып,

Жан алгыча жанынан  жылбай тооруйт...

* * *

Балли, бүгүн Ата экенмин... эстешти!

Байбичем да, балдарым да: «Мидетиң -

баргының да, акча тапкын тез...» - дешти.

* * *

Дүкөнгө товарь түштү наамы жаңы –

Дүкүлдөйт аялдардын жүрөктөрү

Дирилдейт  эркектердин намыяны...

*  * *

Жакшы дагы, жандай досум, сен барсың!

Жабыкканда жан дүйнөмдү жарыктап,

Жардам берген түгөнгөндө кем-каржым.

БЫЛТЫР
Кымыз ичтим... ыр арнадым Суусамырга.
Кыраат менен акындардай окуп берсем
канып укту, калган экен суусап ырга...
6.04.2015-ж.

* * *
Алдымдан чыкты жазгы байчечекей!
Аны мен үзсөмбү, же үзбөсөмбү?
Айранмын... ойлорум бүт чакчалекей...
6.04.2015-ж.

* * *
Урмат менден ушул бир түп жоогазынга!
Убактылуу унуттурду тирүүлүктүн
удургуган түйшүгүн да, коогасын да...
7.04.2015-ж.

* * *
Арзып жүрүп азыр көрдүм тууган жерди!
Асыл жерден карыш жылбас, мага курдаш,
Атам тиккен кош түп жаңгак болгум келди...
8.04.2015-ж.

* * *
Айран кылат Мезгил менен Мейкиндиктин чексиздиги!
Андан бетер таң калтырат ал экөөнүн ченеминде,
«Адамзаттын акылманы» аталымыштар эссиздиги...
10.04.2015-ж.

* * *
Айланайын, кагылайын, жоогазын!
Белек болуп барып бер да, алып бер
бекзада кыз бербей жүргөн «ообасын»...
16,04,2015-ж.

ТОКТОГУЛ СУУ САКТАГЫЧЫ
Кайран көл, күндөн-күнгө бөксөрөсүң.
Канагат кылбагандар жылас болсо,
Кайрадан толук толуп өзгөрөсүң...
19.04.2015-ж.

БЫЙЫЛ ЖАЗ КЕЧ.
Суусамыр аппак кардан ачыла элек!
Бардык жак менин сакал, чачым сымак...
Былтыр биз... экөөбүз тең жашыл белек?!
19.04.2015-ж.

АГА-ИНИ ТОЙМАТОВДОРГО
Адамбыз да жолдосуң, же тойдосуң.
Ар качан да сый көрсөтүп урматтаар
агайындан Кудай куру койбосун.
19.04.2015-ж.

* * *
Машинабыз Төө-Ашууда токтоду.
Муун сыздап, дем кыстыгат, капырай,
Мүмкүн эмес жөө ашууга окшоду...

ҮЧТҮК ЫР
Үчтүктө үч сап – үч күлүк!
Комуздун күүлүү үч кылы...
Кыргыздар: Оң, Сол, Ичкилик...
19.04.2015-ж.

Картина дня

наверх