На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жаңы алып келинген күчүк

«Тайсон» деген күркүрөк ат койсо дагы,

 

томпоюп уй сүтүнө тойсо дагы,

 

жумшактаса да астын эчкинин тыбыт жүнү менен

 

сезимди кейитүүчү үнү менен,

 

(эстедиби тууган энесин,

 

же издедиби күндө сорчу немесин),

 

каңшылап чыкты бир тынбай түнү менен…

Картина дня

наверх