На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кобаяси Исса (Жапония)

(15.06.1763 - 5.01.1828)

  Кобаяси Исса  Синано провинциясынын Ками-Миноти  уэздиндеги тоолуу Касивабара кыштагында  дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган. Энеден эрте ажырап, өгөй эненин запкысын абдан тарткан. Ошондон улам он төрт жашында эле өз алдынча жан багууга үйүнөн чыгып кетет. Ал Эдо (Токио) шаарына келип, далай муктаждыкты тартып, качан гана картая түшкөндө ата мурасынын ага тиешелүү үлүшү колго тийип, жашоосу жакшырган.

Эдодо Басёнун жолун жолдоочулардан сабак алып, хоккунун сырларын үйрөнөт.  Анын артында жыйырма  миңден ашуун хоккулары, күндөлүгү жана тамашалуу ырлары калган.

***

Кара, ырчы торгой!

Кач жолдон, кач жолдон,

Ат келатат жорголой!..

 ***

Ээриди кышкы кар!

Кубанган жылдыздардын 

Жүзүндө да ажар…

 ***

Эртең  кыйылчу дарак…

Чымчыктар ага

бейкапар уя салат…

 ***

Кыргоол  кыйкырды,

Ошол өзү ачкансып,

алгачкы жылдызды...

 ***

Бөтөн жок арабызда!

Тууганбыз баарыбыз тең,

Гүлдүү гилас алдында.

 ***

Ырас, мурунку жашоомдо,

Карындашым болгонуң анык,

Муңдуу күкүк...

 ***

Аз-аздап жыла бер деймин,

Фудзи өрү менен, үлүл,

бийик чокуга чейин.

 ***

Ой, урбагыла чымынды!

Колдору жалтырап турат...

Буттары калтырап турат...

 ***

Бугу үстүндөгү көпөлөктү

ыңгырана силкти.

Кайра уйкуга кирди.

 ***

Эс алып жатып түшкү аптапта,

Жүрөгүмдөн тазим этем

талаадагы адамдарга.

 ***

О, кандай уят мага!

Шалы тиккендердин ырын угуу

Көлөкөдө жатып алып гана...

 ***

Өскүлөң  отоо чөптөр.

Арасында  туулушту

өтө кооз көпөлөктөр!

 Бакалар ортосундагы салгылашууну  байкап турам

 Эй, бош келбе,

Арык бака!

Исса сен жакта.

 ***

Билбейм  мындагы  адамдар кандай?

Бирок, талаадагы каракчылар

Кыйшык турат бири калбай!         

 ***

Денем көлөкөгө сулады.

Күрүчүмдү мен үчүн актайт,

Тоонун булагы.

 ***

Чөптөгү аары,

Келеркиде мага окшошуп

Туулуп алба дагы...

Картина дня

наверх